BHAGYA BIDHATA “भाग्य विधाता” | Rajesh Hamal | Nikhil Upreti

https://www.youtube.com/watch?v=Zy8M_FJJKtU